dex_dabing
Dex konečně mluví česky! 2. část
6.5.2017
Vše

I. Úvod do parapsychologie

professor_visacka

Mimosmyslové vnímání a psychokineze

Co to ta parapsychologie vlastně je? Parapsychologie nebo také psychotronika je věda, která se zabývá existencí a výzkumem skrytých jevů, které se vymykají již známým pěti lidským smyslům jako je zrak, sluch, čich, hmat nebo chuť.

Různé psychické jevy, které překračují hranice každodenních zkušeností i obecně přírodních zákonů, zaznamenávali lidé už od starověku. V dnešním moderním světě však tato věda rozeznává dva psychické jevy a to mimosmyslové vnímání (ESP – z angl. Extra Sensory Perception) a psychokinezi (PK).

Během dlouhých výzkumů tato věda dospěla k zjištění, že za určitých okolností, nejčastěji spojených s mimořádnými stavy mysli a vědomí, může člověk zachytit informaci o okolním světě i mimo rámec svých již známých pěti smyslů. A tyto schopnosti řadíme do mimosmyslového vnímání (ESP). Na druhé straně, když člověk za určitých výjimečných okolností dokáže “ silou myšlenky” ovlivnit dění v okolním světě, hovoříme o psychokinezi (PK). Podstatné je hlavně to, že nejcharakterističtějším rysem je nezávislost parapsychologických jevů na běžných energetických působeních.

Mimosmyslové vnímání (ESP) je opravdu široký pojem. Co byste, ale určitě měli vědět? ESP se rozlišuje, podle jeho soustředění buď na přítomnost, budoucnost či na minulost. Do ESP soustředěné na přítomnost patří, jasnovidnost (vnímání objektivních událostí okolního světa) a telepatie (přímé vnímání subjektivních prožitků jiné osoby). U ESP máme ale možnost zachytit informace i “ z jiného času” a tím se zabývá například retroskopie (jasnovidnost či telepatie – přímé zachycení informace o minulých událostech), nebo proskopie (zachycení informace o událostech budoucích).

Mimosmyslové vnímání a psychokineze jsou opravdu rozsáhlá témata a my se jim budeme věnovat podrobněji v dalších článcích. Teď, se ale pojďme podívat jak takové zkoumání člověka s nadáním ESP vypadá.

Zkoumání těchto nadaných lidí má několik různých metod. Pojďme si přiblížit jednu z nich tzv. “cestovní jasnovidectví”. Byl proveden experiment s mladou dívkou, která se nechala zhypnotizovat. Poté byla vzápětí vyzvána, aby si představila, že opouští své tělo, stoupá nahoru po schodech, prochází dveřmi a odpovídá na položené otázky. Hypnotizér jí navádí k různým úkonům, například aby prošla těmi dveřmi, které právě vidí. Dívka popisuje, co vidí a dále odpovídá na kladené otázky hypnotizérovi. Poté se ocitne v kuchyni svých vlastních rodičů a vnímá vše, co dělají. Puštěnou televizi, otce, který si právě čte noviny a jaký konkrétní článek zrovna čte, maminku která vaří večeři. Vnímá vše, jako by tam byla s nimi. O několik hodin později dívka obdrží telefonát od svých rodičů, kteří jsou vyděšení, jestli se jí nepřihodilo něco zlého, protože se jim zjevila její postava v kuchyni.

Když se vrátíme zpět k Psychokinezi (PK), co vlastně zahrnuje? Do PK můžeme zařadit telekinezi neboli psychokinezi (mechanické pohyby předmětů vyvolané na dálku), levitaci (antigravitační účinky), materializaci (změny ve skupenství) a transformaci energie (jevy tepelné, vyvolávání fyzikálně nevysvětlitelných zvuků, vytváření elektromagnetických polí nebo vytváření elektromagnetického pole, ovlivnění průběhu chemických reakcí či biologických procesů).

Mimosmyslové vnímání (ESP) je definováno jako proces, jehož prostřednictvím získáváme informaci o okolním světě, a tato informace je dále přenášena signálem neznámé povahy. U psychokineze (PK), je tomu ale jinak. PK zastává opačnou funkci, v níž energetické signály mohou ovlivnit okolní prostředí. Zajímavé je, že obě tyto funkce se vyskytují v procesu telepatie. Telepatii se rozděluje na tzv. gama – telepatii a kapa – telepatii. Gama – telepatii  řadíme mezi jednu z forem ESP, zatímco kapa – telepatie je brána jako fenomén parafyzikální jako je třeba levitace. Psychokineze zahrnuje opravdu široké spektrum rozmanitých energetických jevů. Uveďme si tedy příklad pro lepší představu.

Kolem roku 1967 byly v jedné advokátní kanceláři v Německu pozorovány neobvyklé jevy. Neonové zářivky, které byly umístěné cca dva a půl metru vysoko na stropě, se bezdůvodně samy od sebe vypínaly, blikaly, automatické pojistky vypadávaly, žárovky explodovaly, zásuvky se samy otevíraly a zavíraly. Také byly zaznamenány telefonáty, které nikdo neučinil. Na místo tedy byli povoláni odborníci, ale nikomu se nepodařilo nic zjistit či vysvětlit tyto aktivity. Teprve později se ukázalo, že tyto jevy měly spojitost s místní advokátní úřednicí, která všechny úkazy nevědomky psychicky způsobovala. V daném případě tedy příčina spočívala v hlubokých psychických konfliktech, kterými tato živá osoba trpěla. Podobných případů se stalo již několik, ale většinou se jednalo o chlapce či dívku kolem patnáctého roku, kteří své schopnosti neměli pod kontrolou, a ti byli vyděšeni víc, jak ostatní, kteří to pozorovali.

Co myslíte, jakým nadáním tato dívka oplývala?

Jiná oblast výzkumů vypráví o tzv. “fyzikálních” mediích. Takovými médii nejsou myšleny datové nosiče typu CD, ale lidé, kteří jsou nad míru citliví, vnímaví a v oblasti parapsychologie je takto označován člověk, který je takzvaným zprostředkovatelem ve styku se záhrobím. V přítomnosti těchto medií lidé pozorovali pohybující se předměty působením neviditelných sil, ať už třeba způsobené telekinezí, nebo levitací. Výjimečně se lidé mohli setkat i s médiem, které pomocí materializace dokázalo vyobrazit různé útvary, či dokonce postavy. Konzistence byla různá, od mlhavých útvarů až po hmotné objekty.

Již v dřívějších dobách se vyskytovaly polaroidové kamery, konkrétně od roku 1929, které jsou schopné zachytit jinou entitu. Před touto dobou tomu však nebylo a lidé využívali právě takto nadaná media, která byla schopná bez jakéhokoliv osvětlení vytvořit tzv. fotografii ducha, zapůsobením na fotografickou desku. Co si o tom myslíte vy?